Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) informují subjekty údajů (dále jen „Uživatel“), jejichž osobní údaje zpracovává společnost FLS One s.r.o. se sídlem Letohradská 10, 170 00 Praha 7, IČ: 26206757 , (dále jen „Správce“), o veškerých činnostech zpracování údajů a o zásadách ochrany soukromí Uživatelů při poskytování služeb společností FLS One s.r.o. se sídlem Letohradská 10, 170 00 Praha 7, IČ: 26206757 , (dále jen „Správce“), včetně zaměstnanců, včetně poskytování služeb na základě kontaktu na internetových stránkách www.fls.cz (dále jen jako „Internetové stránky“).

1. Odpovědné osoby

Správce osobních údajů:

FLS One s.r.o. se sídlem Letohradská 10, 170 00 Praha 7, IČ: 26206757 a dále každý zaměstnanec a pobočky společnosti FLS One s.r.o.

Kontakty pro uplatnění práv: Telefon: +420 602 333 031, E-mail: info@fls.cz, datová schránka 8f452eh.

2. Základní pojmy

GDPR:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES účinné od 25. 5. 2018 (dále jen „Nařízení GDPR“).

Osobní údaj:

Dle Nařízení GDPR veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

Zvláštní osobní údaj:

Údaj o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

Subjekt údajů (Uživatel):

Identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracování osobních údajů:

Dle čl. 4 odst. 2 Nařízení GDPR jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Správce:

Dle čl. 4 odst. 7 Nařízení GDPR fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

Zpracovatel:

Dle čl. 4 odst. 8 Nařízení GDPR fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

Dozorový úřad:

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“).

Rizikové zpracování:

Zpracování, které pravděpodobně představuje riziko pro práva a svobody subjektů údajů, zpracování není příležitostné, nebo zahrnuje zpracování zvláštních osobních údajů nebo osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů uvedených v článku 10 Nařízení GDPR.

Automatizované individuální rozhodováním vč. profilování:

Jakákoli forma rozhodnutí založená na automatizovaném zpracování osobních údajů, tj. bez lidského zásahu, spočívajícím mimo jiné na hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů, zejména za účelem rozboru nebo odhadu resp. analýzy či předvídání aspektů týkajících se jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

3. Právní základ pro zpracování

Uživatel souhlasí se zpracováním Osobních údajů pro účely:

Vedení personální evidence uchazečů o zaměstnání pro účely plnění pracovněprávních  nabídek, smluv a povinností dle zákoníku práce a dalších předpisů.

Shromažďování údajů o potenciálních uživatelích, jejich oslovení za účelem marketingové či obchodního sdělení a zasílání obchodních a marketingových sdělení.

Realizaci práv a povinností ze Smlouvy o poskytnutí a dodání služeb, provedení platby a plnění smluvních závazků Správce.

Uživatel se může v rámci webových stránek  registrovat a reagovat tak na  nabídky pracovních pozic a zaměstnání prostřednictvím registračních  formulářů (a dát tak souhlas se zpracováním svých Osobních údajů) za účelem dotazu směřovaného Správci či zaměstnancům společnosti za účelem sjednání poskytnutí personálních služeb či informací Správcem či zaměstnanci společnosti.

Tímto Uživatel poskytuje souhlas se zpracováním svých Osobních údajů a kontaktováním své osoby Správcem či zaměstnanci společnosti na e-mailovou adresu nebo telefonní kontakt kterou Uživatel vyplní.

Uživatel bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Uživatel potvrzuje, že jím poskytnuté údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů.

Doba zpracování

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let.

4. Příjemci osobních údajů

Správce je oprávněn předat osobní údaje Uživatele těmto subjektům:

  • Zaměstnanci společnosti
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

5. Cookies

Jedná se o krátký textový soubor, obsahující specifický řetěz znaků s jedinečnými informacemi o prohlížeči Uživatele, který je využíván k analýze dat ohledně návštěvnosti a využívání Internetových stránek. S využitím cookies je možné udělit souhlas, či nikoliv.

6. Zásady zpracování osobních údajů

Zákonnost

Osobní údaje Uživatele jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením GDPR.

Souhlas Uživatele

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze způsobem a v rozsahu, ke kterému Uživatel udělil souhlas, je-li souhlas titulem zpracování, jinak na základě Smlouvy.

Minimalizace a omezení zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu, ve kterém je to nezbytné pro dosažení účelu jejich zpracování, a po dobu ne delší než je nezbytné pro dosažení účelu jejich zpracování.

Přesnost zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány s důrazem na jejich přesnost za použití dostupných opatření.

Transparentnost

Prostřednictvím těchto Zásad a kontaktní osoby má Uživatel možnost se seznámit se způsobem, jakým jsou osobní údaje zpracovávány, jakož i s jejich rozsahem a obsahem.

Účelové omezení

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a v souladu s tímto účelem.

Bezpečnost

Osobní údaje jsou zpracovávány způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

7. Práva subjektu údajů

Právo na přístup

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že Uživatel má právo od Správce získat informace o tom, zda Správce zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány.

Právo na opravu

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že Uživatel má právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má Uživatel právo kdykoli Správci doplnit.

Právo na výmaz

Právo na výmaz osobních údajů představuje povinnost Správce zlikvidovat osobní údaje, které o Uživateli zpracovává, pokud jsou splněny podmínky dané Nařízením a Uživatel o to Správce požádá.

Právo na omezení zpracování

Uživatel má právo, aby Správce v případech daných Nařízením omezil zpracování osobních údajů Uživatele.

Právo vznést námitku

Uživatel má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech Správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

Právo na přenositelnost

Právo na přenositelnost údajů dává Uživatel možnost získat osobní údaje, které Správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému Správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je Správci předali mezi sebou.

Právo odvolat souhlas

Uživatel má dle Nařízení právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Toto právo se v případě Smlouvy neuplatní, jelikož osobní údaje Uživatele jsou zpracovávány z důvodu plnění Smlouvy, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

Právo podat stížnost

Uživatel má právo v případě nespokojenosti se zpracováním svých osobních údajů prováděné Správcem, podat stížnost přímo Správci, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Informace o právech uživatele

Internetové stránky Úřadu pro ochranu osobních údajů: https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.